Politika kvality a životného prostredia

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ OHĽADOM KVALITY

V záujme plnenia požiadaviek zákazníkov v čo najväčšej miere, ako aj zachovania, respektíve zlepšenia kvality našich produktov prevádzkujeme systém riadenia kvality, ktorý systém je certifikovaný od roku 1998 podľa normy MSZ EN ISO 9002:1994, od roku 2001 podľa normy MSZ EN ISO 9001:2000, od roku 2009 podľa normy MSZ EN ISO 9001:2009 a od roku 2015 podľa normy MSZ EN ISO 9001:2015. Od roku 2017 je certifikovaný podľa noriem MSZ EN ISO 9001: 2015 a MSZ EN ISO 14001: 2015.

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ OHĽADOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Manažment a každý z pracovníkov spoločnosti PoliCell Kft. je angažovaný ohľadom ochrany životného prostredia, dodržiavania vzťahujúcich sa zákonov, právnych predpisov a predpisov a prevencie voči znečisteniu prírody. Preto v rámci našich činností dbáme vo zvýšenej miere na hospodárske využívanie environmentálnych zdrojov, ako aj na znižovane a elimináciu škodlivých látok.

RECYKLÁCIA

Z dôvodu nášho záväzku voči ochrane životného prostredia a v znamení recyklácie poskytujeme všetkým našim partnerom možnosť vrátenia nimi používaných polyetylénových výrobkov v čistom stave, ktoré po triedení a regranulácií opäť transformujeme na granulát vhodný na výrobu hotového výrobku.

 

Pri výrobe produktoch dbáme na to, aby používané materiály vyhovovali hľadiskám ochrany životného prostredia:

  • aby spĺňali požiadavky predpisov zákonov a právnych predpisov;
  • aby používané materiály neboli škodlivé pre životné prostredie;
  • aby pre výrobné činnosti a prevádzkovanie strojov a technológií bolo potrebné čím menej energie;
  • aby látky vypúšťané do prostredia spôsobovali čo najmenšie škody;
  • V prípade našich zamestnancov na každej úrovni podporujeme zodpovednosť za ochranu životného prostredia;
  • v prípade produkcie výrobkov odhadneme vplyv na životné prostredie každého nového procesu, či zodpovedajú súčasnému stavu technológií;
  • manažment prostredníctvom pravidelných revízií hodnotí účinnosť systému environmentálneho riadenia na základe vykonaných opatrení a zabezpečuje realizáciu predpísaných cieľov.

Dosiahnutie vyššie uvedených záležitostí realizujeme vhodne udržiavanými výrobnými prostriedkami a s pripraveným, nepretržite školeným personálom.

V záujme dosiahnutia našich cieľov popri MSZ EN ISO 9001:2015 zaviedli systém pre enviromentálne manažérstvo v súlade s predpismi MSZ EN ISO 14001:2015, s podporou Európskej Únie, so spolufinancovaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operatívneho programu na rozvoj hospodárstva Rozvojového plánu Nové Maďarsko, s finančnou podporou, poskytnutou Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Maďarské centrum pre rozvoj hospodárstva).

V nasledujúcom období ich prevádzkujeme ako integrovaný riadiaci systém a nepretržite zabezpečujeme ich ďalší rozvoj!

 

 

Certifikáty