Adatvédelemmel kapcsolatos információk

Általános tájékoztató adatkezeléseinkkel kapcsolatosan

Számunkra nagyon fontos a személyes adatainak védelme!

Személyes adatainak megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket, termék és szolgáltatás kínálatunkkal kapcsolatos kéréseit teljesíteni tudjuk. A PoliCell Kft. csak azokat az adatait kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk az Ön számára, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárult.
Annak érdekében, hogy adatkezelésünkről tájékoztassunk Önt az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos információs oldalt készítettük el.
Azonban fontos tudnia, hogy ez az információs oldal nem helyettesíti a PoliCell Kft. egyes adatkezelésekre vonatkozó hivatalos adatkezelési szabályzatait, tájékoztatóit. Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vegye figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudja mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma is.

 

1. A POLICELL KFT. TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIT

 

1.1. Süti kezelés

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt tudja elolvasni: Adatkezelési tájékoztató – Sütikezelés

 

1.2. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

A PoliCell Kft. ajánlatkérők, érdeklődők és vásárlók igényeinek kiszolgálására értékesítőket és ügyfélszolgálatot tart fenn. Értékesítőinkkel és ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind e-mail üzenetben, mind postai levélben, mind pedig telefonon fel tudja venni.

A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod el: Adatkezelési tájékoztató – Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

 

2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG

Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjuk Önt tájékoztatni a személyes adatairól, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogait megfelelően tudja gyakorolni. Összeszedtük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetik meg Önt.

 

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

 

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

 

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például a PoliCell Kft-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk Önt megfelelően kiszolgálni.

 

2.7. Visszavonáshoz való jog

Természetesen jogosult Ön arra, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adatainak kezelését bármikor visszavonja.

3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

A PoliCell Kft. korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók illetve munkatársaink ismerhetik meg.

 

4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

PoliCell Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk az Ön számoára.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a policell@policell.hu e-mail címre, illetve írásban a 3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 43. postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük az alábbiakban olvasható „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz”elnevezésű dokumentummintát mentsd le innen és aláírva juttassa el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton a policell@policell.hu email címre.

A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • regisztrációkor megadott email címe
  • teljes neve

Amennyiben e-mailben juttatja el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

 

Adatvédelmi kérelem dokumentum tartalma:

 

 

Kérelem adatvédelmi joggyakorláshoz

 

Alulított ………………………………………………………………………………………………………..(név),

a PoliCell Kft. számára megadott e-mail címem: …………………………………..

Jelen kérelem előterjesztésével kérem a PoliCell Kft-t (3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 43.) mint Adatkezelőt, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak alapján ( a megfelelőt kérjük húzza alá) :

 

  1. tájékoztasson személyes adataim kezeléséről
  2. kezelt személyes adataimat törölje
  3. biztosítsa személyes adataim hordozhatóságát
  4. tiltakozásom alapján személyes adataim kezelését megszüntesse

 

Egyéb nyilatkozatom:

 

 

Kelt: ………………………………., ………..év ……………..hó………….nap

 

 

……………………………………..

Kérelmező aláírása

 

 

 

A kérelmet a tájékoztatónkban foglaltak szerint kérjük postai úton a PoliCell Kft. 3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 43. címre, vagy e-mail formájában az policell@policell.hu címre küldje meg.

 

5. ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • logisztikai szolgáltató és termék értékesítését segítő partner
  • szerver/tárhely szolgáltató
  • számviteli tevékenységet végző cég
  • jogi szolgáltatást végző cég

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

 

6. ADATVÉDELEM

Amennyiben kérdése merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a policell@policell.hu e-mail címre és adatgazdánk válaszol a kérdéseire. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a www.policell.hu/adatvedelem címen.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: PoliCell Kft.

Székhely: 3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 43.

Postacím: 3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 43.

Telefonszám: (+36) 48 / 525 – 129

E-mail cím: policell@policell.hu

Weboldal: www.policell.hu

 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.